قابلیت ها و امکانات باز (open source) نرم افزار

  • تغییر ساختاری یا طراحی و ساخت ماژول های جدید در نرم افزار توسط مدیر برنامه

  • تعریف گردش سازمانی و ساختاری اطلاعات در زبان برنامه نویسی شی گرا

  • تنظیم ،طراحی و ساخت فرم های ورود اطلاعات

  • تنظیم، طراحی و ساخت فرم های ویرایش و جست جو و نمایش اطلاعات

  • تنظیم،طراحی و ساخت فرم های گزارشات اطلاعاتی

  • تنظیم،طراحی وساخت فرم های گزارشات محاسباتی

  • تنظیم،طراحی و ساخت فرم های گزارشات آماری

  • ساخت،تنظیم خودکار و یاطراحی دستی فرمهای ثابت گزارشات اطلاعاتی و محاسباتی