قابلیت ها و امکانات ویرایشی و نمایشی نرم افزار

  • جستجو به صورت همانندی کامل،از ابتدا و حداقل،حروف عمومی،بدون فاصله

  • فیلتر نامحدود اطلاعات به صورت تک ستونی یا چند ستونی

  • چاپ فهرست اطلاعات به نمایش در آمده با فرم های مختلف

  • تهیه پشتیبان اختصاصی از ماژول در محل دلخواه

  • استخراج و انتقال اطلاعات به سایر نرم افزارها

  • بازاریابی و فعال سازی پشتیبان اطلاعات با ساده ترین شیوه بازاریابی اطلاعات

  • برنامه ریزی محدوده نمایش اطلاعات و فرم ورود اطلاعات به دلخواه کاربر در فیلترینگ فرم های ثابت

  • انجام عملیات های ابطال و انتقال و بایگانی و درج اطلاعات در ماژول های گوناگون به صورت باز

  • امکان مرتب سازی اطلاعات بر اساس ستون دلخواه کاربر