قابلیت ها و امکانات صفحات ثبت پرونده

  • زیر منوی خودکار و غیرخودکار اختصاصی اطلاعات با قابلیت های مختلف جستجوری سریع

  • الصاق و نمایش و پخش تصاویر،صداها و فیلم با فرمت های گوناگون

  • تقویم یکصد و بیست ساله درفیلدهای تاریخی و الصاق تاریخ به کادر ورود اطلاعات

  • الصاق ساعت وتاریخ فعال سیستم هنگام ورود اطلاعات بدون نیازمندی به تایپ

  • فرم بندی صفحات ورود اطلاعات به دلخواه کاربر با مدیر برنامه

  • چینش خودکار صفحات ورود اطلاعات در حالت های تک ستونی و چند ستونی

  • صفحات چندزبانه