راهکارهای برگزیده ستوبس فکرافزار

سیستم های توسعه و بهبود سیستم

راهکارهای برگزیده سیجام فکرافزار

سیستم جامع اطلاعات مدیریت متمرکز

راهکارهای برگزیده سیمم فکرافزار

سیستم های یکپارچه مدیریت متمرکز

قابلیت ها و امکانات ویژه سیستم های فکرافزار

راهکاری بیش از یک نرم افزار تجاری

فکرافزار راهکار هوشمند سازمانی برای مدیریت محتوا و ارتباطات سازمانی در انواع کسب و کار است.
فکرافزار نرم‌افزاری است قابل اعتماد، کاربرپسند، امکان ذخیره‌سازی، اشتراک‌گذاری، بایگانی و مدیریت انواع مکاتبات ورهگیری و اسناد سازمانی را در بستری ایمن برای سازمان‌ شما فراهم می‌کند.

در دمو با این فناوری پیشرفته بهتر آشنا شوید…